اخبار حاشیه بازیگران

چرا رضا کیانیان جشنواره فجر را تحریم نکرد ؟

رضا کیانیان در مصاحبه ای اعلام کرد که جشنواره فجر را تحریم نمیکند.او برخلاف بسیاری از بازیگران که امسال از حضور در جشنواره فجر انصراف داده و این جشنواره را تحریم کرده بودند اعلام کرد که آن را تحریم نمیکند.

چرا رضا کیانیان جشنواره فجر را تحریم نکرد ؟

چرا رضا کیانیان جشنواره فجر را تحریم نکرد ؟

رضا کیانیان در گفت‌وگــو بــا نشــریه چهــل و یکمیــن جشــنواره بین‌المللـی فیلـم فجـر از عدم تحریم جشنواره گفت.

رضا کیانیان درباه تحریم نکردن جشنواره توضیح داد: «از زمــان دولــت معجــزه هــزاره ســوم مــن بــه جشــنواره نرفتــم. بایــد بگویــم در دهه‌هــای قبــل جشــنواره‌های فیلــم فجــر، کیفیــت بهتــری داشــت و فیلم‌هــای بهتــری تولیــد می‌شــد. از زمــان احمدی‌نــژاد جشــنواره از رونــق افتــاد. مــن جشــنواره را تحریـم نمی‌کنـم. مثـل دوران ۸۸ کـه تلویزیـون را تحریـم نکــردم. چــون تلویزیــون بــرای ماســت و آن را تحریــم نمی‌کنـم. مـن بـه تلویزیـون می‌گفتـم اگـر برنامـه زنـده داشـته باشـی می‌آیـم.»

او ادامه داد: «مـن جشـنواره فیلـم فجـر را تحریـم نمی‌کنـم و معتقـدم بایـد بگـذارم کسـانی کـه به جشـنواره اعتقــاد دارنــد، آن را برگــزار کننــد. برخــی نمی‌تواننــد مخالــف خــود را تحمــل کننــد ولــی مــن می‌توانــم مخالــف خــود را تحمــل کنــم. حتــی اگــر در قــدرت باشـم هـم می‌توانـم مخالـف خـود را تحمـل کنـم. مـن سال‌هاسـت جشـنواره نمـی‌روم و ایـن بـه علـت مخالفـت بـا مدیـران و دولـت فعلی نیســت. آنهایــی کــه ادعــای آزادی دارنــد و تمریـن آزادی می‌کننـد بایـد بگذارنـد مخالـف آنهـا هـم حـرف خـود را بزنـد. اگـر بگذارنـد مخالـف حــرف خــود را بزنــد، گفت‌وگــو اتفــاق می‌افتــد. همــان چالشــی کــه سال‌هاســت در کشــور مــا فرامــوش شــده… بــرای گفت‌وگــو در کشــور هیــچ وقـت دیـر نیسـت. بگذاریـد جشـنواره کار خـودش را بکنـد و بعـد آن را نقـد کنیـد. بـه هـر حـال، مـن بـه این دلایــل بــه جشــنواره نمــی‌روم.»

امیر جعفری و همسر جدیدش , شایعه یا واقعیت ؟

چرا رضا کیانیان جشنواره فجر را تحریم نکرد ؟

بیوگرافی رضا کیانیان

در بیوگرافی رضا کیانیان آمده است: وی متولد 29 خرداد 1330 در تهران ، بازیگر سینما و تلویزیون می باشد

قد رضا کیانیان

در ادامه بیوگرافی رضا کیانیان میخوانیم قد او 173 سانتی متر است.

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا